Regulamin sklepu internetowego Waterjet Asormet Szczeblewski

ZPUH ASORMET
NIP: 5540464332
Ul. Boleniowa 5
85-432 Bydgoszcz

1. Zakres i warunki świadczenia usług

a) Klientem sklepu internetowego może być podmiot gospodarczy lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
b) Sklep internetowy Waterjet Asormet Szczeblewski prowadzi sprzedaż własnych produktów. Lista oferowanych produktów znajduje się na stronie www.sklep.szczeblewski.com.
c) Zamówienia produktów można dokonać drogą mailową lub poprzez formularz sklepu internetowego Waterjet Asormet Szczeblewska. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktu bądź zamówieniu własnego projektu produktu należy kontaktować się telefonicznie (606-734-949)
d) W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną niezbędny jest dostęp do komputera z przeglądarką internetową, dostęp do Internetu oraz poczty e-mail.

2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

a) Umowa z klientem zawierana jest w momencie, kiedy klient otrzyma e-mailem od pracownika Waterjet Asormet Szczeblewski potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenia zawiera ilość i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez klienta, warunki płatności, czas realizacji oraz adres, na który zostanie wysłane zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania środków na rachunek bankowy, lub w przypadku pobrania, zaraz po wysłaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.
b) Klient przed dokonaniem zakupu zostanie poinformowany o czasie realizacji zamówienia, ewentualnym braku dostępności danego produktu, kosztach i czasie przesyłki.
c) Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Podmiot gospodarczy składający zamówienie musi dodatkowo podać NIP, nazwę i adres firmy.
d) Klient ma prawo odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Towar w stanie niezmienionym powinien zostać odesłany do Waterjet Asormet Szczeblewski na koszt Klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

3. Tryb postępowania reklamacyjnego

Jeżeli klient stwierdzi uszkodzenie lub wadę powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Waterjet Asormet Szczeblewski wraz z opisem wady lub uszkodzenia. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru przez sklep Waterjet Asormet Szczeblewski. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub listownie.

4. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych

5. Newsletter

Newsletter to materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

6. Pozostałe

Wszelkie wynikłe spory strony będą starały się rozwiązać polubownie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych odpowiednich ustaw.


© ASORMET - Cięcie Waterjet, Wszystkie prawa zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega